УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Необходимо е настоящите Условия за ползване да се прочетат внимателно и в случай че Ползвателите не са съгласни с тях или част от тях, следва да преустановят използването на Algera Health.
 1. Дефиниции

 • Понятията изброени по-долу имат посоченото значение:
 • Платформата – https://app.algerahealth.com/, на която са налични предлаганите услуги. Достъпът до нея е възможен единствено след създаване на потребителски профил;
 • Уебсайтът – презентационният уебсайт https://algerahealth.com/, на който са описани услугите, предлагани на Платформата. Уебсайтът е с информативна цел, като за ползване на услугите, лицата се пренасочват към Платформата;
 • „Algera Health“ – представлява понятие, обединяващо Платформата и Уебсайта;
 • Потребители – физически лица, които създават свои индивидуални профили в Платформата, с цел да ползват услугите, предлагани от „Аlgera Health“;
 • Посетители – физически лица, които използват Уебсайта и услугите, които последният предоставя, без да създават свой индивидуален профил в „Аlgera Health“;
 • Доктори – лица с висше медицинско образование и придобита специалност в здравеопазването, които използват „Аlgera Health“, за да предлагат услугите си;
 • Медицински центрове – юридически лица, които имат сключени договори или друго валидно правно основание да представляват конкретни Доктори, предлагащи услугите си на Платформата. Медицинските центрове създават свои профили в „Аlgera Health“;
 • Лаборатории – юридически лица, които предоставят услуги по извършване на медицински тестове и изследвания в сътрудничество с „Аlgera Health“;
 • Ползватели – понятие, обединяващо всички лица, които ползват „Аlgera Health“, включително Посетители, Потребители, Доктори, Медицински центрове и Лаборатории.
 1. Какво представлява „Аlgera Health“

 • „Аlgera Health“ осигурява на своите Потребители възможност за лесно и достъпно ползване на медицински услуги, без да се налага те да напускат уюта на своя дом. Потребителите имат възможност да заявят преглед на място или дистанционен преглед във видео или текстова форма в широк кръг от области на медицината, избирайки най-подходящия за тях специалист. „Аlgera Health“ предлага и допълнителни услуги по съхранение, структуриране и сравнение на медицинска информация, за да сложи край на изгубените документи и трескавото им търсене преди преглед.
 • „Аlgera Health“ предлага:
 • Онлайн преглед;
 • Текстова консултация;
 • Заявяване на преглед на място;
 • Дигитален здравен картон;
 • Съхранение и споделяне на лабораторни изследвания;
 • Дигитални рецепти;
 • Съхранение на диагнози в дигитален формат;
 • Онлайн график.
 • Налична е секция „Новини“, в която са поместени безплатни ресурси с информация.
 • Посетителите и Потребителите могат да се абонират за Бюлетина на „Аlgera Health“, чрез който да получават информация за нови предложения, статии и функционалности.
 • „Аlgera Health“ е собственост и се администрира от АЛГЕРА БГ“ ЕООД, ЕИК 204967396, със седалище и адрес на управление в гр. Сливен, ул. „Хаджи Димитър“ № 37, вх. „А“, ет. 7, ап. 21.
 1. Предмет на настоящите условия

 • Настоящите условия уреждат отношенията между АЛГЕРА БГ“ ЕООД, ЕИК 204967396, със седалище и адрес на управление в гр. Сливен, ул. „Хаджи Димитър“ № 37, вх. „А“, ет. 7, ап. 21 и Ползвателите на Платформата и Уебсайта.
 • Със съгласието си с Условията за ползване всеки Ползвател декларира, че е запознат с тях, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.
 • В случай че Ползвател не е съгласен с настоящите Условия за ползване или с част от тях, следва да преустанови използването на „Аlgera Health“.
 1. Достъп до функционалностите на „Аlgera Health“ без регистрация

 • Посетителите имат възможност да ползват Уебсайта без регистрация.
 • Не се изисква регистрация за достъп до секции „Новини“ и „Контакти“ на Уебсайта и за абониране за бюлетина.
 1. Регистрация на Потребител

 • Чрез създаване на индивидуален потребителски профил, Потребителите получават достъп до останалите функционалности на „Аlgera Health“, включително опциите за онлайн преглед, текстова консултация и заявяване на посещение на място.
 • Регистрацията е безплатна.
 • Регистрация могат да си направят само лица, които са навършили 18 години.
 • При попълване на формата за регистрация, Потребителите следва да предоставят:
 • Име и фамилия;
 • Телефонен номер;
 • Електронна поща;
 • Населено място;
 • Веднъж създаден профилът, в случай че желае, Потребителят има възможност да го персонализира като представи за себе си:
 • Аватар;
 • Кратко описание.
 • Отговорността за ползването на профил се носи от Потребителя, като последният носи отговорност по силата на настоящите Условия за ползване.
 • Всеки Потребител разполага с функционалностите на т.нар. персонализирано табло („Dashboard“), откъдето може да достигне до предлаганите функционалности.
 • Потребителите имат дигитален Портфейл („Wallet“), който може да бъде захранван чрез картови плащания, позволявайки лесно заплащане на ползвани услуги.
 • „Аlgera Health“ си запазва правото да премахва и суспендира потребителски акаунти по всяко време.
 1. Информирано съгласие за предоставяне на медицинска помощ

 • С оглед на пълноценното предоставяне на медицинска помощ, Потребителите се задължават да предоставят точна и достоверна информация, когато комуникират с Доктори.
 • Потребителите се задължават да заявяват и получават консултации единствено за себе си или за лица, които представляват на законово основание.
 • Предвид че поставянето на диагнозата се извършва от разстояние, възможно е да са налице някои разлики от протичането на прегледа на място. В този смисъл, въпреки полагането на всички усилия от Докторите да диагностицират всеки проблем, в някои случаи е възможно, поради липсата на жив контакт, да съществува риск от неправилно диагностициране. С ползването на „Аlgera Health“, Потребителите се съгласяват с този риск и продължават ползването й на своя отговорност. В случай че Потребител не е съгласен с тези условия, същият следва да преустанови ползването на „Аlgera Health“.
 • С ползването на „Аlgera Health“ Потребителите декларират, че свободно избират да получат медицинска консултация онлайн и разбират, че за третиране на медицинския им проблем са налице и други алтернативи, като посещение при общопрактикуващ лекар, оказване на болнична медицинска помощ и пр.
 • Потребителите се съгласяват, че Докторите извършват качествена, своевременна и точна диагностика и лечение на представените здравословни проблеми, но въпреки това не поемат отговорност и не дават гаранция за излекуване.
 • Потребителите се задължават, че няма да ползват „Аlgera Health“, когато случаят се касае до необходимост от предоставяне на спешна медицинска помощ, а ще потърсят алтернативен вариант за разрешаване на проблема.
 • Потребителите се задължават самостоятелно да следят здравословното си състояние и при възникване на евентуални усложнения, следва да потърсят медицинска помощ.
 • В хода на консултацията и съобразно нормативните изисквания на Закона за здравето, Потребителите ще получават информация за тяхната диагноза, предписано лечение, използвани методи за диагностика и лечение, очакваните резултати, рисковете и пр. Тази информация ще се счита за приета освен в случай че Потребителите изрично възразят.
 • Потребителите се задължават да спазват всички, дадени им от Докторите инструкции, относно приемането на изписаните им медикаменти. В случай че се отклонят от дадени предписания, Докторите не носят отговорност.
 1. Заявяване и заплащане на преглед

 • Заявяване на преглед се извършва в Платформата, като от секция „Доктори“ Потребителите имат възможност да филтрират специалистите по сфера на дейност и населено място.
 • В заявката се попълва информация за дата, час и вид на прегледа (онлайн преглед с аудио/видео връзка, текстова консултация, преглед на място). Налице е възможност за предоставяне на допълнителна информация - причини за консултацията, файлове с диагнози, изследвания и рецепти на вече изписани медикаменти.
 • След като е попълнена информацията по т. 7.2., се преминава към заплащане на избрания преглед, като за целта сумата на заредения портфейл по т. 5.8. се намалява със сумата на избрания преглед. В случай че сумата в портфейла на Потребителя не е достатъчна, за да се заплати избраният преглед, заявката не може да бъде финализирана, преди в портфейла да бъде заредена сума, достатъчна да покрие дължимото плащане.
 • Докторът одобрява или отказва, изпратената заявка в рамките на 24 часа.
 1. Онлайн преглед с аудио или видео връзка

 • Опцията „Онлайн преглед“ представлява възможност за видео консултация с Доктор, предварително избран от Потребителя.
 • При одобрена заявка услугата „Чат“ се активира и Потребителят има възможност да комуникира с Доктора относно предстоящия преглед.
 • Прегледът се провежда в рамките на предварително заявения времеви прозорец.
 • Максималната продължителност на консултацията е 60 минути. По преценка на Доктора, тя може да бъде удължена.
 1. Текстова консултация

 • Опцията „Текстова консултация“ е под формата на текстови съобщения, разменяни между Потребител и избран от него Лекар ,чрез услугата „Чат“, налична на Платформата.
 • След приемане заявката на Потребител от избрания Доктор услуга „Чат“ се активира.
 • Комуникацията се започва от Доктора в рамките на 24 часа от приемане на заявката.
 • Потребителят имат възможност да изпраща до Докторите неограничен брой съобщения, с които да опише състоянието и нуждите си.
 • Прегледът приключва по преценка на Доктора, а Потребителят има възможност да остави Отзив.
 1. Запазване на час за преглед на място

 • Възможността „Запазване час на място“ позволява на Потребител да запази ден и час за преглед от Доктор на място.
 • Прегледът се провежда на място, определено от Доктора, за което Потребителят предварително е уведомен.
 • Прегледът се заплаща при подаване на зявката. В случай че Докторът откаже заявката или Потребителят и Докторът не постигнат съгласие за деня и времето на провеждане на прегледа, платената сума се възстановява в Портфейла на Потребителя.
 1. Издаване на дигитална рецепта

 • Докторите на Платформата в изпълнение на дейността си могат да предписват лекарства.
 • Предписването на лекарствен продукт се извършва с рецептурна бланка на хартиен носител или с електронно предписание при спазване всички изисквания на Наредба № 4 от 4 март 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти.
 1. Календар и известия

 • Календарът позволява на Потребителя да вижда на едно място всички отминали и предстоящи прегледи.
 • С функция „Календар“ разполагат и Докторите, Медицинските центрове и Лабораториите, с възможност да въвеждат ангажименти от Платформата и работния си график
 • Докторите могат да споделят графика си с други Доктори, както и с Медицински центрове.
 • Регистрираните Ползватели могат да персонализират настройките на Платформата по отношение на известия и напомняния (имейл, нотификации в Платформата), които съдържат информация във връзка с предстоящия прегледи, получени и одобрени заявки, споделени прегледи и пр.
 1. Цена и начин на плащане

 • Цените за услугите варират и зависят от избраната услуга и съответния Доктор, който я предоставя.
 • Цената на всяка услуга е крайна и включва в себе си всички данъци и такси.
 • Срещу всяко плащане Потребителят получава платежен документ.
 1. Абонаменти

 • „Аlgera Health“ предлага платени абонаменти с допълнителни функционалности за Потребители, Доктори, Медицински центрове и Лаборатории. Информация за абонаментите е налична в Уебсайта, в секция „Цени/ Тарифи“.
 • При регистрация Ползвателят първоначално започва с „Безплатен абонамент“ на „Аlgera Health“.
 • При желание, регистрираният Ползвател има възможност да разшири обхвата на използваните услуги и да получи достъп до нови функционалности като премине към „Стандартен абонамент“.
 1. Потвърждаване на заявена услуга

 • Заявената услуга се счита за приета, когато Потребителят получи потвърждаващ имейл. В случай че заявената услуга не може да бъде предоставена, Потребителят отново се уведомява чрез имейл. В хипотезата на предходното изречение, ако услугата вече е била заплатена, сумата ще бъде възстановена на Потребителя.
 1. Изключение от Закон за защита на потребителите (ЗЗП)

 • Дейността на „Аlgera Health“ в частта, в която се сключват т.нар. „абонаменти“, за да е възможно за Потребителя получаването на здравни услуги от Докторите на Платформата и самата дейност по предоставяне на здравни услуги от Докторите на Потребителите чрез Платформата попада в изключенията, уредени в чл. 46, ал. 1, т. 2 от ЗЗП и поради това се изключва приложението на разпоредбите за договорите от разстояние (гл. IV, раздел. 1) и чл. 4 от ЗЗП.
 1. Доктор – регистрация и договор

 • Лица с висше медицинско образование и придобита специалност в здравеопазването, които желаят да предоставят услуги в областта, в която практикуват, могат да ползват „Аlgera Health“, за която цел се изисква преминаването през два последователни етапа.
 • В първия етап се попълва формата „Станете наш партньор“, като Докторът е необходимо да предостави:
 • Имена;
 • Телефон за връзка;
 • Електронна поща.
 • Служител на „Аlgera Health“ се свързва с Доктора посредством предоставените електронна поща и телефон за връзка за провеждане на беседа. Възможно е да се наложи Докторът да предостави допълнителни данни.
 • С всеки одобрен Доктор се сключва Договор, в допълнение на Условията за ползване.
 • С тези Условия за ползване не се дава гаранция и Дружеството не поема ангажимент, че на всеки Доктор ще бъде предложено сключването на договор.
 1. Медицински центрове и Лаборатории - сътрудничество

 • В случай че Медицински център и/или Лаборатория желае да си сътрудничи с „Аlgera Health“ следва да попълни формата „Станете наш партньор“ на Уебсайта.
 • Впоследствие служител на „Аlgera Health“ ще се свърже с Медицинския център и/или Лабораторията, за да се обсъди бъдещо партньорство.
 1. Новини

 • В секция „Новини“ се публикуват статии свързани с телемедицината и дейността на „Аlgera Health“.
 • Статиите не представляват професионален съвет и „АЛГЕРА БГ“ ЕООД и/или авторът не носят отговорност за съдържанието им.
 1. Съобщаване за нередности

 • Потребителите имат възможност да информират екипа на „Аlgera Health“ за технически проблеми и да получат съдействие, като попълнят формата „Съобщи за нередност“.
 1. Право на Потребителите да правят промени

 • В общия случай анулиране на заявен преглед (онлайн чрез аудио/видео връзка, текстова терапия, на място) и възстановяване на платена сума обратно в Портфейла на Потребителя е възможно единствено в периода от време, преди потвърждаващия имейл по т. 15.1 от настоящите условия.
 • Потребител може да прекрати абонамента си на Платформата като изпрати заявка. Прекратяването поражда действие от началото на следващия месечен отчетен период.
 • След заявяване на онлайн преглед чрез аудио/видео връзка, в случай че Потребителят и Докторът постигнат съгласие, е възможна промяна на датата и часа на заявения преглед, която Докторът отразява в Календара.
 • В изключение на т. 21.1, анулация от страна на Потребител при заявен преглед на място е възможна, когато до деня и часа, за които е насрочен прегледът, остават не по-малко от 24 часа. В този случай Потребителят получава заплатената сума в своя Портфейл.
 • Във всички случаи, ако Доктор отмени или не реализира онлайн преглед с аудио или видео връзка, текстова консултация или преглед на място, заплатената сума се възстановява в Портфейла на Потребителя.
 1. Право на Дружеството да прави промени

 • Промени в Уебсайта и Платформата са възможни:
 • по технически причини;
 • за промяна на дизайна и/или функционалностите на Уебсайта и Платформата;
 • за отразяване на промени, произтичащи от нормативни изисквания;
 • за актуализиране на цифровото съдържание и услугите;
 1. Предоставяне на услуги и цифрово съдържание

 • С ангажирането на Доктор в Платформата, Потребителят се задължава да заплати съответното възнаграждения в хода на заявяване на услугата.
 • За ползване на разширен обем от услуги и / или цифрово съдържание, налично на „Аlgera Health“, необходимо е Потребителят да заплати за същите на абонаментен принцип преди предоставянето им.
 • В определени периоди „Аlgera Health“ може да предлага промоции за някои от наличните услуги и/или цифрово съдържание. Условията за тях се оповестяват допълнително.
 • В случай че доставката на услуги или цифрово съдържание се забави или не може да бъде реализирана, поради събития извън неговия контрол, „АЛГЕРА БГ“ ЕООД не носи отговорност за това.
 • „АЛГЕРА БГ“ ЕООД си запазва правото да прекрати отношенията си с Потребител, в случаи на грубо отношение към Доктори и/или нарушаване на настоящите Условия за ползване.
 • В случай че регистриран Ползвател желае да преустанови ползването на Уебсайта и Платформата, същият има възможност да деактивира профила си, който спира да бъде видим за останалите регистрирани Ползватели, а данните се обработват съгласно Политиката за поверителност.
 1. Отговорност

 • „Аlgera Health“, сама по себе си, не е доставчик на здравни услуги, нито здравно заведение.
 • „Аlgera Health“, респективно дружеството, което я администрира в лицето на „АЛГЕРА БГ“ ЕООД, има ролята на посредник в отношенията на Потребителите, от една страна, и Докторите, Медицинските центрове и Лабораториите, от друга страна. Тези отношения са двустранни по своя характер и не могат да породят каквато и да било отговорност за трета страна в лицето на „АЛГЕРА БГ“ ЕООД, в следствие на реализацията на тези отношения.
 • Претенция от Потребител с предмет отношения между него и Доктор/ Медицински център/ Лаборатория, следва да бъде насочена към последните.
 • „АЛГЕРА БГ“ ЕООД прилага мерки за подсигуряване коректност, актуалност и сигурност на съдържанието и потребителските данни в „Аlgera Health“. Въпреки това, дружеството не носи отговорност за достоверността на информацията, предоставяна на „Аlgera Health“.
 • „Аlgera Health“ може да съдържа препратки към външни източници, за чието използване „АЛГЕРА БГ“ ЕООД не носи отговорност.
 • „АЛГЕРА БГ“ ЕООД не гарантира постоянна и непрекъсната функционалност на Платформата и Уебсайта, предлаганите услуги и/или техническите системи.
 • „АЛГЕРА БГ“ ЕООД не носи отговорност пред Ползвателите за непредоставяне на услугите от Платформата и Уебсайта при настъпване на обстоятелства извън контрола на дружеството – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите, чрез които функционира „Аlgera Health“.
 1. Интелектуална собственост

 • Информацията в „Аlgera Health“, включително и не само, снимки и графични изображения, текстове, статии, както и софтуерът и базите данни на „Аlgera Health“ са обект на интелектуална собственост. Всички права върху обектите на интелектуална собственост принадлежат на администратора на „Аlgera Health“ или на трети лица, с които „АЛГЕРА БГ“ ЕООД има договори.
 • Всички права на индустриална собственост, в това число, но не само търговски марки и др., които са собственост на „АЛГЕРА БГ“ ЕООД могат да бъдат използвани единствено и само от „АЛГЕРА БГ“ ЕООД.
 • Ползвателите нямат право да използват по какъвто и да е начин права на интелектуална и/или индустриална собственост, които са поместени на уебсайта и не им принадлежат, или за които нямат право на използване.
 • За всяко нерегламентирано използване на интелектуална и/или индустриална собственост, Ползвателите са длъжни да обезщетят съответното лице, чиито права са накърнени.
 1. Лични данни

 1. Контакти

 • Всички известия до „АЛГЕРА БГ“ ЕООД, трябва да бъдат изпратени по някой следните начини:
  • писмено на адрес гр. Сливен, ул. „Хаджи Димитър“ № 37, вх. „А“, ет. 7, ап. 21;
  • чрез имейл до [email protected],
  • чрез контактна форма на Algera Health
 1. Общи разпоредби

 • „АЛГЕРА БГ“ ЕООД си запазва правото да извършва промени в настоящите Условия за ползване по всяко време, като своевременно публикува тези промени в Платформата и Уебсайта, заедно със съобщение в самите Условията за ползване. Ползвателите ще се считат за уведомени от датата на публикуване на съобщението.
 • „АЛГЕРА БГ“ ЕООД си запазва правото по всяко време да прекрати всички дейности, свързани с Платформата и Уебсайта, като за това не е необходимо да отправя предупреждение до Ползвателите.
 • „АЛГЕРА БГ“ ЕООД си запазва правото по всяко време да спре достъпа до Платформата и Уебсайта, в случай на установени софтуерни сривове, инсталационни актуализации, както и при диагностика и други поддръжки.
 1. Приложим закон.

 • За всичко неуредено в настоящите Условия за ползване се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
 • Всички възникнали спорове между „АЛГЕРА БГ“ ЕООД и Ползватели ще се разрешават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове ще се отнасят пред компетентните съдилища в гр. София, съобразно приложимото в Република България законодателство.
Настоящите Условия за ползване са в сила от 01.06.2021 г.