Тази платформа е създадена в изпълнение на проект „Старт за „Алгера БГ“ ЕООД“, договор № BG16RFOP002-2.024-0385-С01/06.06.2019г. с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на платформата се носи от „Алгера БГ“ ЕООД.

ЗА НАС

Ние сме екип от специалисти с дългогодишен опит в сферата на информационните услуги.

Вярваме, че всеки има право на качествено и модерно здравеопазване и искаме чрез телемедицината да осъществим тази реалност.

Изграждаме мрежа от утвърдени здравни специалисти и подпомагаме дигитализирането на здравеопазването, предлагайки подходящия за тази цел софтуер.